Ying Shing establishes Suzhou Ying Hao in Suzhou, China